Spracovanie osobných údajov

 1. Základná úprava ochrany práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov a úprava práv, povinnosti a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb je obsiahnutá v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „ZOOU“) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „GDPR“).

 2. Osobnými údajmi sú podľa ZOOU najmä údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor.

 3. Predávajúcim je obchodná spoločnosť DR s. r. o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČO: 50 244 035, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32891/R (ďalej aj „DR“ alebo „Predávajúci“).

 4. Kupujúci znamená každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, resp. ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predávajúcim (ďalej aj „Kupujúci“ alebo „Zákazníka“).

 5. Prevádzkovateľom sa podľa ZOOU rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Pre účely internetovej stránky https://dajanarodriguez.sk/ je dotknutou osobou Predávajúci.

 6. Dotknutou osobou sa podľa ZOOU rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Pre účely internetovej stránky https://dajanarodriguez.sk/ je dotknutou osobou Kupujúci.

 7. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie v zmysle § 19 ods. 1 a 2 ZOOU nasledovne:

  1. identifikačné údaje prevádzkovateľa: DR s. r. o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČO: 50 244 035, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32891/R, tel.: 0650 960 525, e-mail: info@dajanarodriguez.com. 

  2. zodpovedná osoba: nie je určená

  3. účel spracúvania osobných údajov: realizácia existujúcich zmluvných vzťahov a účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov (vybavenie objednávky, odoslanie objednaného tovaru, riešenie reklamácií); vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne, plnenie daňových povinností prevádzkovateľa; identifikácia Zákazníka pri prihlásení sa do svojho účtu; analýza a meranie využívania webovej stránky; zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti; aktuálne prebiehajúce súťaže, newsletter (priamy marketing, list Ježiškovi/list želaní), obchodná komunikácia

  4. právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; ďalšie právne normy; titulom zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo titulom oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

  5. príjemcovia získaných osobných údajov: sprostredkovatelia; orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní v prípade plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

  6. doba uchovávania osobných údajov: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súťaží budú osobné údaje uchovávané vždy podľa štatútu súťaže.

  7. dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov: prevádzkovateľ je povinný vyžadovať osobné údaje aby si mohol plniť povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy.
   V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné vybaviť objednávku a odoslať tovar Zákazníkovi. V prípade súťaží je poskytovanie osobných údajov nevyhnutné na zapojenie sa dotknutej osoby do súťaže.

  8. sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom: EKONÓM KREDIT s. r. o., Rudolfa Jašíka 158/8, Partizánske 958 01, SR (externá spoločnosť spracúvajúca IS Účtovníctvo a účtovné doklady); Google Ireland, 3rd floor, Gordon House, Barrow street, Dublin (poskytovateľ služby Google Analytics – meranie využívania webovej stránky), kuriérske, prepravné spoločnosti a poštoví doručovatelia.

 8. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby, je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese podpora@dajanarodriguez.com alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

 9. Práva dotknutej osoby:

  1. právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

  2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

  3. právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

  5. právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

  6. právo namietať podľa čl. 21 GDPR: Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

  7. právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov: Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, SR, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

 10. Predávajúci používa súbory cookies. Cookies zahŕňajúce správanie používateľa sú archivované po dobu 30 dní s tým, že staršie dáta sú dostupné v anonymizovanej podobe v Google Analytics. Na odmietnutie spracovania cookies (s výnimkou technických cookies) je potrebné kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára. Informácie z dotknutých kategórií cookies používa Predávajúci aj na reklamné účely, kedy Kupujúcemu na základe týchto údajov môže byť zobrazovaná reklama aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu ku Kupujúcemu považuje Predávajúci za relevantnú.


Košík
Vitajte!
Už máš vytvorený účet?
Prihlás sa
User plus

Vytvorte si účet, zbierajte body za nákupy a získajte exkluzívne výhody v ELITE LOYALTY CLUBE

Purple gift
10 bodov za každé minuté 1€
Purple gift
Narodeninová zľava
Purple gift
Prednostný prístup k zľavám
Purple gift
Zámena bodov za výhody