Reklamačný poriadok

Spoločnosť DR s. r. o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČO: 50 244 035, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32891/R (ďalej aj „Predávajúci“ alebo „DR “), v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej aj „ZOS“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vydáva tento Reklamačný poriadok (ďalej aj „Reklamačný poriadok“):

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s reklamáciami tovarov a/alebo služieb, predávaných a/alebo poskytovaných Predávajúcim, vrátane podmienok a spôsobu Reklamácií.

 2. Na účely Reklamačného poriadku sa rozumie

  1. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej alebo spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Pre účely tohto Reklamačného poriadku je Predávajúcim spoločnosť DR s. r. o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČO: 50 244 035, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32891/R (ďalej aj „DR“ alebo „Predávajúci“),

  2. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a zároveň (a) ktorá má záujem o kúpu Tovaru, (b) s ktorou Predávajúci má alebo mal uzatvorenú Kúpnu zmluvu, alebo (c) ktorá je právnym nástupcom osoby uvedenej v písm. a) alebo písm. b) (ďalej aj „Kupujúci“),

  3. Reklamáciou je podanie, ktorým Kupujúci namieta vady, funkčnosť alebo kvalitu Tovaru (ďalej aj „Reklamácia“),

  4. Tovar znamená jedna alebo viac hnuteľných vecí, najčastejšie kabelka, prípadne iná hnuteľná vec, ktorú Predávajúci ponuka na predaj prostredníctvom svojej Internetovej stránky www.dajanarodriguez.sk, a ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy (ďalej aj „Tovar“),

  5. Kúpna zmluva je záväzok, ktorý vzniká akceptáciou návrhu Kupujúceho, objednávky, doručenej Predávajúcemu, Predávajúcim prostredníctvom potvrdenia objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených v Kúpnej zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho (ďalej aj „Kúpna zmluva“),

  6. Internetovou stránkou je internetová stránka Predávajúceho zverejnená na webom sídle pod adresou: www.dajanarodriguez.sk (ďalej aj „Internetová stránka“).

 3. Predávajúci ponúka na predaj Tovar, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, prostredníctvom svojej Internetovej stránky www.dajanarodriguez.sk. Pred kúpou Tovaru si má Kupujúci zvážiť svoje potreby, najmä druh a veľkosť Tovaru, a je povinný vziať do úvahy účel použitia Tovaru, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania Tovaru.

 4. Predávajúci dáva do pozornosti, že predpokladmi dlhej životnosti Tovaru, jeho funkčnosti a naplnenia úžitkovej hodnoty Tovaru sú najmä (a) správna voľba Tovaru, (b) správne používanie Tovaru na určený účel, (c) správna a pravidelná starostlivosť o Tovar a údržba Tovaru (pozn. bližšie k podmienkam správneho používania a ošetrovania Tovarov nájdete v sekcii Starostlivosť o výrobky). Nedostatočná či nesprávna starostlivosť o Tovar, nesprávna a/alebo nepravidelná údržba Tovaru, nadmerné používanie Tovaru, používanie Tovaru na nevhodný účel môžu mať za následok zníženie životnosti a/alebo funkčnosti Tovaru, jeho poškodenie či zničenie.

 5. Životnosť Tovaru predstavuje dobu, počas ktorej môže Tovar vydržať za podmienky správnej starostlivosti o Tovar, správnej a pravidelnej údržby Tovaru, používania Tovaru na určený účel, s prihliadnutím na jeho vlastnosti a mieru používania. Životnosť Tovaru nie je možné zamieňať so záručnou dobou.

 

Článok II.

Základné podmienky Reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je bez vád, že má vlastnosti, propagované na Internetovej stránke, a že Tovar možno použiť na propagovaný účel.

 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim, s výnimkami stanovenými právnymi predpismi. Na vybrané produkty je možné zakúpiť doplnkovú službu - predĺženú záruku, ktorá predĺži záruku o 12 mesiacov.

 3. Kupujúci je oprávnený Tovar reklamovať, ak pri prevzatí Tovaru zistí, že Tovar má vady alebo ak sa vady vyskytnú v záručnej dobe.

 4. Vadou Tovaru sa rozumie zmena Tovaru alebo nesplnenie deklarovanej kvality Tovaru, resp. jeho vlastností v dôsledku použitia nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržania výrobnej technológie alebo použitia nevhodnej technológie, alebo použitia nevhodného konštrukčného riešenia.

 5. Odstrániteľnou vadou Tovaru sa rozumejú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť bez toho, aby to malo vplyv na vzhľad, funkčnosť a kvalitu Tovaru.

 6. Neodstrániteľnou vadou Tovaru sa rozumie taká vada, ktorú nie je možné odstrániť, alebo ktorej odstránenie s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti nie je účelné.

 7. Vadou Tovaru nie je zmena Tovaru počas záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nesprávnej, nevhodnej či nepravidelnej starostlivosti a údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku poškodenia či iného nesprávneho zásahu (pozn. bližšie k podmienkam správneho používania a ošetrovania Tovarov nájdete v sekcii Starostlivosť o výrobky).

 8. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je Tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania Tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci Tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

Článok III.

Forma a spôsob podania Reklamácie

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu písomne; písomná forma je zachovaná, ak je Reklamácia uskutočnená elektronicky na e-mail: podpora@dajanarodriguez.com alebo prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle spoločnosti https://dajanarodriguez.sk/zakaznicka-podpora#documents.

 2. Reklamovaný Tovar je Kupujúci povinný na vlastné náklady zaslať Predávajúcemu na adresu výroby Predávajúceho: Víťazná 181/42, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice Slovensko, a to doporučene; Odporúčame, aby bol Tovar odoslaný  na účely Reklamácie poistený. Reklamovaný Tovar, ktorý bol zaslaný na dobierku, nebude prevzatý. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, vyčistený a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie reklamovaného Tovaru, ak tento bude znečistený, resp. nebude hygienicky nezávadný.

 3. Reklamácia musí obsahovať najmä (a) meno a priezvisko Kupujúceho, , adresu bydliska, korešpondenčnú adresu (ak nie je zhodná s adresou bydliska), dátum a číslo Objednávky; (b) predmet Reklamácie t. j. bližší opis Reklamácie; (c) čoho sa Kupujúci domáha. Reklamácia môže obsahovať aj kontaktné údaje Kupujúceho v rozsahu telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa. Uvedené informácie je potrebné pribaliť do zásielky k reklamovanému Tovaru zaslanú Predávajúcemu.

 4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu aj osobne doručením Tovaru na adresu výroby Predávajúceho: Víťazná 181/42, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice Slovensko, SR. Prípadne môže tovar priniesť na predajné miesto Laurinská 138/11, 811 01, Bratislava Slovensko.

 5. Ak Reklamácia neobsahuje všetky údaje potrebné pre riadne vybavenie Reklamácie a/alebo nebol zaslaný reklamovaný Tovar, Predávajúci vyzve Kupujúceho na ich doplnenie a doručenie. Súčasne Predávajúci Kupujúceho poučí, že ak Kupujúci v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 kalendárnych dní, nedoplní chýbajúce údaje alebo dôkazy, Reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.

 6. Ak Reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, oneskorene (po uplynutí záručnej doby) alebo z iných zákonných dôvodov, je Predávajúci oprávnený Reklamáciu zamietnuť, o čom Kupujúceho písomne upovedomí.

 

Článok IV.

Záručné podmienky a lehota na podanie Reklamácie

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie Tovaru Kupujúcim, používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, zanedbanie starostlivosti o Tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru, nesprávne ošetrovanie Tovaru.

 2. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, kedy nastala skutočnosť, ktorá tvorí predmet Reklamácie alebo je podnetom pre Reklamáciu.

 3. O uplatnení Reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie.

 

Článok V.

Vybavenie Reklamácie

 1. Súčasne s potvrdením o uplatnení Reklamácie Predávajúci poučí Kupujúceho o jeho právach, a to  (a) Kupujúci má právo na vybavenie Reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom, najmä: (b) Kupujúci má právo rozhodnúť, ktoré z  nasledovných práv si uplatňuje:

  1. Ak ide o Odstrániteľnú vadu Tovaru, má Kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená;

  2. Ak ide o Neodstrániteľnú vadu Tovaru, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť; ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  3. Ak síce ide o Odstrániteľné vady Tovaru, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť (a vrátiť cenu Tovaru).

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 2. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv uvedených v odseku 1 tohto článku uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia Reklamácie.

 3. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

 4. Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa vybavenia Reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho podľa odseku 6 tohto článku Reklamačného poriadku.

 5. Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 kalendárnych mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.

 6. Predávajúci oznámi Kupujúcemu výsledok vybavenia Reklamácie písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, ak je výsledok vybavenia oznámený elektronicky.

 7. Náklady spojené s Reklamáciou znáša Kupujúci, ak tento Reklamačný poriadok alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

 8. Ak Kupujúci nesúhlasí s výsledkom vybavenia Reklamácie, je oprávnený uplatniť voči Predávajúcemu ďalšiu Reklamáciu, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku Reklamácie. Pre ďalšiu Reklamáciu podľa predchádzajúcej vety platia ustanovenia tohto Reklamačného poriadku, s výnimkou možnosti jej preskúmania ďalšou Reklamáciou voči Predávajúcemu. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 6 tohto článku Reklamačného poriadku.

 9. Ak Kupujúci nesúhlasí s vybavením Reklamácie, je oprávnený uplatniť svoje nároky súdnou cestou. Vybavením Reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil všeobecne záväzné právne predpisy, je oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.

 2. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmto Reklamačným poriadkom, sa riadia uzatvorenou Kúpnou zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho, ZOS, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 3. Predávajúci je oprávnený zmeniť tento Reklamačný poriadok a to v nadväznosti na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky. Zmena Reklamačného poriadku bude uskutočnená zverejnením zmeneného reklamačného poriadku s určením jeho účinnosti a to najneskôr v deň, kedy má nadobudnúť účinnosť na Internetovej stránke.

 4. Pre vylúčenie pochybností platí, že tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúcich v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby.

 5. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle Predávajúceho: www.dajanarodriguez.sk. Zároveň je Reklamačný poriadok k dispozícií v sídle Predávajúceho na adrese Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovenská republiky. 

 6. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 31. 10. 2022.Košík
Vitajte!
Už máš vytvorený účet?
Prihlás sa
User plus

Vytvorte si účet, zbierajte body za nákupy a získajte exkluzívne výhody v ELITE LOYALTY CLUBE

Purple gift
10 bodov za každé minuté 1€
Purple gift
Narodeninová zľava
Purple gift
Prednostný prístup k zľavám
Purple gift
Zámena bodov za výhody