Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Obchodná spoločnosť DR s. r. o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, SR, IČO: 50 244 035, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32891/R, tel.: 0650 960 525, e-mail: podpora@dajanarodriguez.com (ďalej aj „Predávajúci“ alebo „DR “), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorení a plnení Kúpnej zmluvy. 

 2. Pokiaľ nie je v týchto VOP alebo v Kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:

  1. „Predávajúci“ znamená obchodnú spoločnosť DR s. r. o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, SR, IČO: 50 244 035, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32891/R, tel.: 0650 960 525, e-mail: podpora@dajanarodriguez.com,

  2. „Kupujúci“ znamená fyzická osoba - spotrebiteľ, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim alebo ktorá uzatvorila Kúpnu zmluvu s Predávajúcim,

  3. „Kúpna zmluva“ je záväzok, ktorého návrh vzniká doručením záväznej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného potvrdenia Predávajúceho s Objednávkou (ako je definovaná nižšie) Kupujúcemu. Od tohto momentu sú Kupujúci a Predávajúci viazaní Kúpnou zmluvou, a to najmä týmito VOP, ktoré tvoria integrálnu časť Kúpnej zmluvy,

  4. „Objednávka“ znamená objednávka Kupujúceho zaslaná a doručená Predávajúcemu prostredníctvom Internetovej stránky,

  5. „Tovar“ znamená jedna alebo viac hnuteľných vecí, najčastejšie kabelka, prípadne iná hnuteľná vec, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom katalógu zverejneného prostredníctvom svojej Internetovej stránky, a ktorej kúpa je predmetom Kúpnej zmluvy,

  6. „Internetová stránka“ je internetová stránka Predávajúceho zverejnená na webovom sídle pod adresou: www.dajanarodriguez.sk

  7. „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

  8. „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu prostredníctvom Internetovej stránky.

 4. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.

 5. Ponuka Predávajúceho na predaj Tovaru nemá povahu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, verejného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže a ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s obdobnými alebo podobnými účinkami.

 6. Zmluvný vzťah založený Kúpnou zmluvou sa spravuje právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

 

Článok 2

Kúpna zmluva

 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe Objednávky Kupujúceho a jej potvrdenia Predávajúcim.

 2. Objednávka Kupujúceho je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý je určený Predávajúcemu. Objednávka je pre Kupujúceho záväzná. Kupujúci uskutočňuje Objednávku výlučne prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho, a to formou riadneho a úplného vyplnenia a odoslania formulára, zverejneného na Internetovej stránke. V Objednávke je Kupujúci povinný uviesť alebo potvrdiť najmä: objednávaný Tovar určením jeho druhu a množstva;  spôsob úhrady kúpnej ceny; miesto a spôsob dodania/prepravy Tovaru.

 3. Kupujúci je povinný vyznačiť v Objednávke správne svoje identifikačné údaje, ktoré umožnia Predávajúcemu kontaktovať Kupujúceho v prípade akýchkoľvek nezrovnalosti či nejasností pri vybavovaní Objednávky. Akákoľvek zmena údajov uvedených v už odoslanej Objednávke je možná iba so súhlasom Predávajúceho.

 4. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k Objednávke najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej prijatia, ak tieto VOP neustanovujú inak. Predávajúci sa môže vyjadriť k Objednávke tak, že: 

  1. Objednávku Kupujúceho potvrdí, alebo

  2. Objednávku Kupujúceho nepotvrdí a to najmä ak Predávajúci po odoslaní Objednávky zistí, že z objektívnych dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (vis major), nemá možnosť Objednávku Kupujúceho splniť.

 5. Potvrdenie Objednávky Predávajúcim je prijatím návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienky, že obsahuje rovnaké údaje ako údaje uvedené na odoslanej Objednávke s výnimkou prípadov, ak potvrdenie Objednávky obsahuje informácie a údaje vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Potvrdením Objednávky sa Objednávka stáva pre Predávajúceho záväznou. Potvrdenie Objednávky uskutočňuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty, listom alebo telefonicky.

 6. Ak v priebehu 20 minút od odoslania Objednávky Kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu neobdrží oznámenie o prijatí Objednávky, je povinný skontrolovať či sa oznámenie o prijatí Objednávky nenachádza v priečinku nevyžiadanej pošty (spam). Ak oznámenie o prijatí Objednávky alebo potvrdenie Objednávky Kupujúci neobdrží, je povinný kontaktovať Predávajúceho zaslaním správy na emailovú adresu:  podpora@dajanarodriguez.com, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0650 960 525.

 7. V prípade prebiehajúcich akcií (napr. zliav z kúpnej ceny) sa predaj Tovaru na Internetovej stránke Predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Kupujúci objedná Tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený Objednávku Kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú tieto finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o stornovaní Objednávky na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak. Akcie a zľavy nemožno vzájomne kombinovať.

 8. Predávajúci je povinný:

  1. dodať na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, pokiaľ nie je vo VOP alebo Kúpnej zmluve určené inak, alebo; 

  2. odoslať Tovar na prepravu spôsobom vhodným na jeho uchovanie a ochranu; 

  3. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (napr. návod, daňový doklad).

 9. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný Tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu Tovaru pri osobnom odbere Tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka Tovaru Kupujúcim platená vopred bezhotovostne platobnou kartou alebo prostredníctvom bankového prevodu.

 10. Kupujúci je povinný: 

  1. prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar, a v prípade osobného odberu Tovaru na určenom odbernom mieste prevziať Tovar v lehote 7 pracovných dní odo dňa odoslania informácie Predávajúceho o dostupnosti Tovaru,

  2. zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu podľa Kúpnej zmluvy v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru, ak sa tieto uplatňujú.

 11. Pokiaľ Kupujúci poruší svoju povinnosť podľa článku 2 odsek 10 písm. a) týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 12. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení Objednávky.

 

Článok 3

Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar, platnú v okamihu odoslania Objednávky Kupujúcim, v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Spolu s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný zaplatiť náklady na poštovné, náklady spojené s prepravou a balné, a to vo výške bližšie určenej v Objednávke.

 1. Výška kúpnej ceny za Tovar, ako aj výška poštovného, nákladov na prepravu a balného je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho. Kúpna cena za Tovar uvedená v Objednávke, ako aj výška poštovného, nákladov na prepravu a balného, sú konečné. Spoločnosť DR je platiteľom DPH.

 2. Cena za poštovné, náklady na dopravu a balné sa účtuje nasledovne: cenník dopravy TU

 3. Predávajúci môže zmeniť pred potvrdením Objednávky cenu Tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu na Internetovej stránke pri Objednávkach všetkých Tovarov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov Tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci má pred potvrdením Objednávky povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci má  v takomto prípade, pred potvrdením Objednávky povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou kúpnej ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v prípade nesúhlasu so zmenou kúpnej ceny právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar:

  1. bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry s uvedením správneho variabilného symbolu. Pokiaľ však Kupujúci neuhradí príslušnú Kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia danej zálohovej faktúry Kupujúcemu, Predávajúci je márnym uplynutím tejto lehoty oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť a teda Kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa od počiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili, 

  2. online platbou kartou prostredníctvom platobnej brány, alebo

  3. formou dobierky v mieste dodania Tovaru (pozn. v hotovosti alebo platobnou kartou podľa podmienok stanovených kuriérskou (prepravnou) spoločnosťou alebo poskytovateľom poštovej služby). 

  4. v prípade ak sa kupujúci rozhodne vytvoriť objednávku v kamennej predajni prostredníctvom zamestnanca spoločnosti DR s.r.o. , môže túto objednávku uhradiť priamo na predajni kartou alebo v hotovosti.

 1. Identifikačné údaje k platbe budú uvedené v Objednávke. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo online platobnou kartou, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Predávajúci je povinný vybaviť Objednávku, v prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom alebo v prípade úhrady kúpnej ceny online platobnou kartou, až po riadnej úhrade kúpnej ceny za Tovar a nákladov na poštovné, na prepravu a balné. Predošlá veta neplatí pri úhrade kúpnej ceny formou dobierky.

 2. Kúpna cena, ako aj náklady na poštovné, prepravu a balné sú v prípade prebiehajúcej akcie (napr. v prípade predaja Tovaru so zľavou po stanovenú dobu) platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.


Článok 4

Dodanie Tovaru

 

 1. Predávajúci doručuje Tovar Kupujúcemu na adresu určenú Kupujúcim v Kúpnej zmluve, prostredníctvom využitia kuriérskych (prepravných) služieb tretích osôb.

 2. Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodania Tovaru v potvrdení Objednávky a zabalí Tovar na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre Tovar v obchodnom styku, resp. spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru.

 3. Predávajúci je povinný Objednávku Kupujúceho splniť a Tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 60 dní od potvrdenia Objednávky Kupujúceho Predávajúcim, ak v Kúpnej zmluve alebo v popise Tovaru nie je uvedená iná lehota na dodanie Tovaru alebo pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. 

 4. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie Tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v Kúpnej zmluve.

 5. Predávajúci uvádza nasledovné možnosti dodania Tovaru:

  1. Doprava kuriérskou spoločnosťou DPD v rámci krajín Európskej Únie.

  2. Doprava kuriérskou spoločnosťou DHL Express pre zvyšok sveta.

  3. Vyzdvihnutie Tovaru Kupujúcim na ním zvolenej adrese predajne Predávajúceho: Víťazná 181/42, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice, Slovensko alebo Laurinská 11, 811 01 Bratislava, Slovensko. Pri platbe vopred je Kupujúci alebo ním poverená osoba povinný predložiť alebo uviesť číslo Objednávky a identifikáciu Kupujúceho, prípadne kód z notifikačnej sms správy, ak bola Kupujúcemu doručená,

  4. Dodanie prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B (ďalej aj “Zásielkovňa” alebo “Packeta”) na v Objednávke zvolené odberné miesto na území Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Rumunska.

  5. Dodania tovaru priamo Predávajúcim, a to len vo výnimočných prípadoch (napr. predvianočné obdobie), ktoré Predávajúci vopred avizuje cez svoje komunikačné kanály.

 6. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení Objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Kúpnej zmluvy Tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v Kúpnej zmluve, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.

 7. V prípade, ak Predávajúci doručí Tovar kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu prípadne osobe poverenej na doručenie Tovaru, originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení Tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné doručovanie Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované doručenie Tovaru na miesto určenia v Kúpnej zmluve.

 8. V prípade, že Kupujúci neprevezme objednávku, ktorá nebola uhradená vopred, bude zo strany Predávajúceho kontaktovaný ohľadom možnosti ďalšieho pokusu o doručenie. Ak Kupujúci Tovar opätovne neprevezme, vyhradzuje si Predávajúci právo na stornovanie objednávky. Náklady spojené s opakovaným neúspešným doručením hradí v takomto prípade Kupujúci. 

 9. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Predávajúci odporúča v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu doručovaný Tovar neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti.

 10. Reklamácie mechanického poškodenia Tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia Tovaru. Je povinnosťou Kupujúceho dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí Tovaru a jeho obalu podľa predošlého odseku objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je Kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky, (uvedené v reklamačnom poriadku), vrátane podmienok starostlivosti o Tovar a návod na použitie, ak je priložený k Tovaru alebo inak oznámený, a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 11. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať niektorú časť a/alebo niektorý druh Tovaru Kupujúcemu, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. Ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do 7 dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP.

 12. Kupujúci ku každej zásielke Tovaru obdrží faktúru e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny prostredníctvom dobierky Predávajúci zašle Kupujúcemu spolu s Tovarom daňový doklad - faktúru.

 

Článok 5

Tento Článok 5 sa uplatňuje len v prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom podľa platného práva Slovenskej republiky. V takom prípade má Kupujúci nasledovné oprávnenia. 

 

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním Objednávky mu Predávajúci oznámil informácie podľa § 10a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, najmä:

  1. hlavné vlastnosti Tovaru (popis Tovaru, materiál povrchovej úpravy Tovaru, rozmery Tovaru);

  2. identifikačné údaje Predávajúceho, vrátane obchodného mena a sídla Predávajúceho;

  3. telefónne číslo Predávajúceho a ostatné údaje, dôležité pre kontakt Kupujúceho s Predávajúcim (elektronická adresa);

  4. adresu Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu (adresa sídla Predávajúceho);

  5. celkovú kúpnu cenu Tovaru, náklady na prepravu, poštovné, balné a pod. (informácie sú uvedené v zhrnutí Objednávky pred jej odoslaním);

  6. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar;

  7. informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažnosti a podnetov Kupujúceho;

  8. informáciu o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia Tovaru;

  9. podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (čl. 6 VOP); ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu;

  10. informáciu o záručných podmienkach a poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru;

  11. informáciu o tom, že Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do jej splnenia;

  12. informáciu o tom, že záväzky Kupujúceho z Kúpnej zmluvy trvajú do ich riadneho a včasného splnenia;

  13. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

  14. obsah Reklamačného poriadku TU a obsah Informácii o spracúvaním osobných údajov TU.

 2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: podpora@dajanarodriguez.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Podrobnejšie informácie o celej problematike sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Článok 6

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci v pozícii Spotrebiteľa, ďalej v tomto článku len Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru. Pokiaľ sa v objednávke nachádza viacero Tovarov, ktoré sú zasielané Spotrebiteľovi po častiach, doba na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14dní začína plynúť pri každom prevzatom tovare, ktorý bol kompletne dodaný samostatne.

 2. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa odseku 1 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku VOP.

 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho (na adrese jeho sídla) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (t.j. oznámením elektronickou poštou na e-mailovú adresu: podpora@dajanarodriguez.com), s uvedením čísla Objednávky. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý  sa nachádza na Internetovej stránke Predávajúceho TU.

 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť (doporučene) alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Tovar nesmie byť zasielaný ako zásielka na dobierku; v takom prípade nebude prevzatý. Adresa prevádzky pre vrátenie Tovaru je: Víťazná 394/44, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice, Slovensko. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Tovar nesmie byť použitý alebo poškodený. Vrátený Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a pod., a musí byť opatrený originálnym štítkom a všetkými ochrannými prvkami nového Tovaru. Pri vracaní Tovaru je potrebné ho zabaliť tak, aby bol doručený Predávajúcemu nepoškodený, schopný ďalšieho predaja. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to bankovým prevodom na bankový účet určený Kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

 6. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru len v prípade, že omeškanie je priamo zapríčinené Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie spôsobené tretími stranami, ktoré vstupujú do procesu dodania Tovaru.

 7. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade stanovených v týchto VOP, ako aj v prípade, ak 

           (a) je Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny, 

           (b) dodaním Tovaru Predávajúci poruší všeobecne záväzné právne predpisy, 

           (c) z objektívnych dôvodov, resp. z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemôže dodať Tovar Kupujúcemu;

           (d) iných dôvodov stanovených platnými právnymi predpismi.

 1. Ustanovenia tohto článku VOP sa netýkajú odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu vád tovaru. Nároky Kupujúceho z titulu vád Tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku Predávajúceho TU.

 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP v prípadoch, stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, najmä v prípade predaja Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.

 

Článok 7

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia; to sa netýka Kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby.

 2. Kupujúci v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby nadobúda vlastnícke právo k Tovaru okamihom jeho prevzatia alebo okamihom zaplatenia kúpnej ceny za Tovar, podľa toho, čo nastane neskôr. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby okamihom jeho prevzatia, resp. okamihom, keď sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru, a to podľa toho, čo nastane skôr.

 

Článok 8

Zodpovednosť za vady Tovaru

 1. Predávajúci poskytuje záruku na Tovar. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého bol Tovar v záručnej v rámci reklamačného konania.

 2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu či funkčnou chybou.

 3. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady Tovaru, zľavu na Tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád Tovaru dodať Kupujúcemu nový Tovar alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním. Kratšiu životnosť Tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záruka sa nevzťahuje ani na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodborným používaním, neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnou údržbou Tovaru, zaťažovaním Tovaru nadmernou silou/váhou.

 5. Postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v Reklamačnom poriadku Predávajúceho TU, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.

 6. Pre vylúčenie pochybností platí, že zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru podľa týchto VOP sa nevzťahuje na Kupujúcich v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby.

 

 

Článok 9

Doručovanie

 1. Kontaktné a komunikačné údaje Predávajúceho: DR s.r.o., Víťazná 181/42, 958 04 Partizánske-Veľké Bielice, Slovensko, tel.: 0650 960 525, e-mail: podpora@dajanarodriguez.com.

 2. Identifikačné a komunikačné údaje Kupujúceho sú uvedené v Objednávke.

 3. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vyplývajú z týchto VOP alebo Kúpnej zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky alebo na elektronickú e-mailovú adresu uvedenú v odseku 1. resp. 2. v tomto článku VOP. Poštou doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane  - adresátovi na adresu uvedenú v týchto VOP, resp. adresu písomne oznámenú v Objednávke, pokiaľ Kupujúci neoznámi inú adresu. 

 4. Elektronickou formou doručuje zmluvná strana - odosielateľ elektronickú písomnosť na  e-mailovú adresu v týchto VOP alebo v Objednávke. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že písomnosť sa bude považovať za doručenú adresátovi aj v prípade, ak bude vrátená poštou ako písomnosť adresátom v úložnej dobe neprevzatá, písomnosť, ktorú adresát odmietol prevziať alebo adresát je na uvedenej adrese neznámy. Zmluvné strany sa dohodli, že za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý sa dostala písomnosť do dispozičnej sféry adresáta, čím sa myslí deň doručenia písomnosti na adresu uvedenú v týchto VOP, resp. adresu písomne oznámenú v Objednávke, pokiaľ Kupujúci neoznámi inú adresu, v ktorý sa mohla zmluvná strana z obsahom písomnosti fakticky oboznámiť.  

 5. V prípade elektronického doručovania na e-mailovú adresu sa písomnosť považuje za doručenú v deň obdržania potvrdzujúceho spätného e-mailu od adresáta o doručení. Zmluvné strany sa dohodli, ak písomnosť medzi zmluvnými stranami nebude doručená elektronickou formou prostredníctvom e-mailu, sú zmluvné strany povinné pristúpiť k doručovaniu prostredníctvom poštových služieb.

 

Článok 10

Osobné údaje

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred začatím spracúvania jeho osobných údajov mu boli ako dotknutej osobe zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „ZOOU“) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „GDPR“) vopred oznámené právnym poriadkom určené informácie, bližšie uvedené v Informácii o spracúvaní osobných údajov, zverejnených na Internetovej stránke TU.

 2. Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil v Informáciami o spracúvaní osobných údajov, zverejnených na Internetovej stránke TU, vrátane práv, ktoré mu prináležia v spojení so spracovaním jeho osobných údajov. 

 3. V prípade, ak sú osobné údaje Kupujúceho spracúvané na základe jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu a informovania o zvýhodnených ponukách a novinkách, budú jeho osobné údaje spracúvané na uvedený účel v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov pre marketingové účely/ Informácii o spracúvaní osobných údajov zverejnenými tu. Kupujúci má právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci pri komunikácii s ním využíval prostriedky komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s tým, aby vzájomná komunikácia medzi ním a Predávajúcim prebiehala aj prostriedkami elektronických komunikácií na Kupujúcim poskytnuté alebo zverejnené komunikačné adresy: e-mail, mobilné tel. číslo alebo pevná linka.    

 

Článok 11

Vernostný program


1. Úvodná časť 

1.1. Názov vernostného programu: ELITE LOYALTY CLUB 

1.2. Spoločnosť: DR s.r.o.

1.3. Dátum účinnosti podmienok: 01.09.2023 


2. Členstvo v programe

2.1. Členstvo vo vernostnom programe ELITE LOYALTY CLUB je dobrovoľné a je otvorené plnoletým zákazníkom.

2.2. Členstvo v programe sa získava registráciou. 


3. Získavanie vernostných bodov  

3.1. Členovia vernostného programu získavajú vernostné body na základe ich nákupov a ďalších akcií uvedených spoločnosťou DR s.r.o.

3.2. Získavanie vernostných bodov prebieha podľa nasledujúcich kritérií: Silver level: Získavate 10 bodov za každé 1€ nákupu. Na postup do levelu Gold je nutné získať 3 000 bodov, ktoré sa vymieňajú za daný level. Po zakúpení členstva Gold získavate 20 bodov za každé 1€ nákupu. Na postup do levelu Platinum je nutné získať 14 000 bodov. Po zakúpení členstva Platinum získavate 30 bodov za každé 1€ nákupu a získate prístup na exkluzívne eventy. Na postup do levelu Diamond je nutné získať 45 000 bodov. Po zakúpení členstva Diamond získate 40 bodov za každé 1€ nákupu a získate prístup k exkluzívnym limitovaným produktom. Klient si musí členstvo zakúpiť za body a platí mu 1 rok. Následne sa udrží v leveli podľa toho, či nazbiera rovnaké množstvo bodov, ktoré prislúcha danému levelu. Ak klient nenazbiera dostatočný počet bodov, klesá o level nižšie. 


4. Používanie vernostných bodov

4.1. Členovia môžu svoje vernostné body použiť na získanie zliav pri nákupoch, na zakúpenie zvýhodnených produktov alebo na zakúpenie členstva v rôznych leveloch (SILVER, GOLD, PLATINUM, DIAMOND).


5. Platnosť bodov

5.1. Vernostné body majú obmedzenú platnosť, o ich exspiracii bude klient vopred upovedomený. 

5.2. V prípade nevyužitia bodov do uplynutia platnosti, budú body automaticky stratené.


6. Zrušenie členstva

6.1. Členstvo vo vernostnom programe môže byť zrušené buď členom samotným alebo spoločnosťou DR s.r.o. v prípade, že člen nevykoná prihlásenie na svoj účet počas 12 mesiacov, alebo poruší podmienky programu. 

6.2. Potvrdenie účasti na akciách určených pre jednotlivé levely ELC je záväzne a v prípade neúčasti si vyhradzujeme právo obmedziť účasť na budúcich akciách. 


7. Ochrana osobných údajov

7.1. Spoločnosť DR s.r.o. zabezpečuje ochranu osobných údajov členov vernostného programu v súlade s platnými právnymi predpismi a svojou politikou ochrany osobných údajov.


8. Zmeny v podmienkach

8.1. Spoločnosť DR s.r.o. si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky vernostného programu a informuje o zmene členov.

8.2. Členovia majú možnosť kedykoľvek odstúpiť od vernostného programu v prípade nesúhlasu s novými podmienkami.


9. Kontakt na podporu

9.1. Pre otázky alebo podporu týkajúcu sa vernostného programu kontaktujte našu zákaznícku podporu na [uveďte kontaktné údaje].


10. Záverečné ustanovenia

10.1. Členstvo vo vernostnom programe ELITE LOYALTY CLUB je neprenosné a nemožno zlučovať viaceré kontá od viacerých osôb.

10.2. Spoločnosť DR s.r.o. si vyhradzuje právo meniť podmienky vernostného programu a exspirácie bodov.

10.3. Členovia budú informovaní o exspirácii bodov a o blížiacom sa ukončení ich členstva v konkrétnom leveli.

Príklad použitia bodov:

Predstavte si, že ste členom Gold levelu a máte 15,000 bodov. Rozhodnete sa prejsť na Platinum level, ktorý vyžaduje 14000 bodov. Po zakúpení členstva v Platinum leveli vám zostane 1,000 bodov a môžete rok čerpať výhody Platinum členstva.

Toto sú Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu ELITE LOYALTY CLUB s platnosťou od 1. septembra 2023. Používaním nášho vernostného programu s týmito podmienkami súhlasíte. Pre aktualizované informácie a pravidlá sa obráťte na našu webovú stránku alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu.


Článok 12

Marketingové akcie

Predávajúci je oprávnený vyhlasovať marketingové akcie alebo súťaže. Bližšie pravidlá a podmienky aktuálne vyhlásených marketingových akcií alebo súťaží sú upravené TU.

 

Článok 13

Darčekové poukazy

 1. Darčekovým poukazom sa na účely tohto článku 13 VOP rozumie poukaz  poskytovaný Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky, ktorý si môže Kupujúci zakúpiť za cenu stanovenú Predávajúci, pričom darčekový poukaz oprávňuje Kupujúceho alebo tretiu osobu na zakúpenie Tovaru v hodnote uvedenej na tomto poukaze.

 2. Darčekový poukaz je možné zakúpiť na Internetovej stránke a taktiež v kamenných predajniach Predávajúceho.

 3. Darčekový poukaz je platný jeden rok od vystavenia tohto poukazu. Po uplynutí tejto doby darčekový poukaz nie je možné použiť (t. j. jeho platnosť exspiruje) a Kupujúci nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov.

 4. Poukaz je možné použiť len jednorazovo.

 5. Z darčekového poukazu sa nevydáva a nedá sa zameniť za hotovosť resp. za finančnú hodnotu. 

 6. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný Tovar a Tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy bude uhradená Kupujúcim formou darčekových poukazov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, Predávajúci vráti kúpnu cenu Kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená Kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových poukazov Kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových poukazov zaplatená Kupujúcim pri kúpe Tovaru. Ak by vrátenie darčekových poukazov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že Predávajúci nemá k dispozícii darčekové poukazy v potrebnej výške, Predávajúci poskytne Kupujúcemu peňažnú náhradu.

 7. Na nákup darčekových poukazov sa nevzťahuje zľava z vernostného programu.


Článok 14

Predĺžená záruka

Čo je to predĺžená záruka?

Predlžená záruka je príplatková služba, ktorá vám predĺži platnosť štandardnej 24 mesačnej záruky na zakúpený produkt o ďalších 12 mesiacov nad rámec zákonnej povinnosti. Ide o službu, ktorú je možné zakúpiť na väčšinu našich produktov, najmä kabeliek, ruksakov, cestovných tašiek. Počas predĺženej záruky vám bezplatne opravíme poruchy tovaru ako v zákonnej záručnej lehote. S uplatnenou predĺženou zárukou sa vyhnete zvýšeným nákladom pri prípadnej oprave produktov po uplynutí zákonnej záruky.

Aký je poplatok za predĺženú záruku?

Výška poplatku za predĺženú záruku tovaru sa vypočíta automaticky z hodnoty zakúpeného tovaru. Možnosť zakúpiť si predĺženú záruku, ako aj samotná výška poplatku za predĺženú záruku, sú uvedené v sumáre košíka pri každom produkte samostatne. Výška poplatku za predĺženú záruku sa môže pri produktoch líšiť – cena za službu je vypočítaná z hodnoty produktu pred zľavou.

Podmienky a obmedzenia uplatnenia

 • Predĺžená záruka sa vzťahuje na opravu produktov, ktoré výrobnou vadou alebo chybou materiálu prestali spĺňať ich účel a funkčnosť.
 • Predĺženú záruku je možné využiť iba v prípade, ak boli zakúpené produtky používané v súlade s uvedenou starostlivoťou o výrobok pre viac info viď: https://dajanarodriguez.sk/starostlivost-o-vyrobok
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie produktov, ktoré bolo spôsobené bežným používaním, ako je napríklad, mechanické poškodenie, manuálne vytrhnutie/zlomenie kovania, škoda spôsobená nadmerným zaťažovaním produktu a podobné, nie sú predmetom záručných opráv a iných závad, ktoré neboli spôsobené samotnou výrobou ale mechanickým poškodením samotného užívateľa.
 • Predĺžená záruka na tovar sa uplatňuje z plnej ceny tovaru, ktorá je uvedená pri produkte na stránke predajcu. Na predĺženú záruku sa nevzťahuje použitie zľavového kódu.

V prípade vrátenia tovaru do 15 dní od prevzatia tovaru (pri nákupe cez E-shop) je vrátený celkový poplatok za predĺženú záruku zákazníkovi späť na jeho bankový účet, ktorý uvedie vo vyplnenom formulári k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

Uplatnenie predĺženej záruky

Ak sa zakúpený tovar v rámci predĺženej záruky pokazí, reklamáciu je potrebné riešiť podľa informácií, ktoré sa nachádzajú v sekcii Reklamácia - https://dajanarodriguez.sk/zakaznicka-podpora/vratenie-reklamacia

K vybaveniu reklamácie je potrebné priložiť faktúru k objednávke, na ktorej je zakúpená aj predĺžená záruka a vyplnený reklamačný protokol alebo číslo objednávky.

Tovar je následne potrebné odoslať na uvedenú adresu, ktorá je uvedená na stránke v sekcii Reklamácia alebo ho osobne priniesť na jednu z našich predajní.

Predávajúci na vlastné náklady zabezpečí odstránenie závady do 30 dní od prijatia tovaru, pokiaľ bude reklamácia uznaná.

V prípade, ak predávajúci rozhodne na základe odborného posúdenia, že výrobok je neopraviteľný, kupujúci má právo na výmenu tovaru 1:1 alebo na vrátenie finančnej hodnoty tovaru, ktorá bola v deň nákupu zaplatená predávajúcemu za reklamovaný produkt.

Predĺžená záruka na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej boli produkty v procese reklamácie.

Ak vám produkty budú vymenené spôsobom 1:1, predĺžená záruka bude platiť automaticky aj na nový produkt.

Produkt vám po vybavení reklamácie bude zaslaný späť na adresu uvedenú v reklamačnom protokole.

Doba platnosti a ukončenie predĺženej záruky

Výmenou produktu za nový kus zaniká platnosť pôvodnej predĺženej záruky, ktorá bola zakúpená na tovar. Kupujúci automaticky na nové produkty získa predĺženú záruku bezplatne.

Platnosť predĺženej záruky na tovar začína nasledujúcim dňom po ukončení zákonnej záruky na tovar a končí po uplynutí 12 mesiacov od jej začiatku.

Ak na zakúpený tovar už bola raz zakúpená predĺžená záruka, záruku nie je možné opätovne zakúpiť, predĺžiť.


Článok 15

Služba Prioritného Vybavenia

Služba prioritného vybavenia je príplatková služba, ktorá vám zabezpečí urychlené spracovanie a dodanie vašich objednávok. Poskytuje vašim produktom prednosť vo výrobnom procese, čím zaručuje rýchlejšie spracovanie a expedíciu. Túto službu je možné využiť pri väčšine našich produktov, vrátane kabeliek, ruksakov a cestovných tašiek.

Ako to funguje:

1. Výber Prioritného Vybavenia:
Pri vytváraní objednávky môžete zvoliť službu prioritného vybavenia pre vybrané produkty, ktoré sú aktuálne vo fáze výroby.

2. Cenová Variabilita:
Cena za prednostné vybavenie sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho produktu alebo miesta vo výrobnom procese.

3. Rýchlejšie Dodanie:
Služba prioritného vybavenia garantuje, že váš objednaný produkt dostane prednosť vo výrobe, čo zabezpečí rýchlejšie dodanie objednávky.

Podmienky a Obmedzenia:

 • Služba sa vzťahuje len na produkty vo fáze výroby.
 • Cena za službu prioritného vybavenia sa  môže pri jednotlivých produktoch meniť v závislosti od fázy výrobného procesu.


Článok 16

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a to najmä, nie však výlučne z dôvodu zmien právnych predpisov, technických možnosti, zmien v podnikaní a pod. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením ich aktualizovanej verzie na Internetovej stránke Predávajúceho.

 2. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, s ich obsahom sa riadne a podrobne oboznámil a súhlasí s ním, pričom všetky ustanovenia VOP sú mu zrozumiteľné.

 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 31. 10. 2022.

 


Košík
Vitajte!
Už máš vytvorený účet?
Prihlás sa
User plus

Vytvorte si účet, zbierajte body za nákupy a získajte exkluzívne výhody v ELITE LOYALTY CLUBE

Purple gift
10 bodov za každé minuté 1€
Purple gift
Narodeninová zľava
Purple gift
Prednostný prístup k zľavám
Purple gift
Zámena bodov za výhody